Osaston pitkäaikaisen sihteerin Alfred Haaviston käsialanäyte perustavan kokouksen pöytäkirjasta.

Tästä kaikki alkoi...

Osaston perustava kokous pidettiin 23.1.1948. Alla on lainaus Pasilan varikon työhuonekunnan kokouksen pöytäkirjasta. Osaston perustaminen oli perusteltua etenkin palkka-asioiden eteenpäin viemiseksi, sillä jos niitä ei ajettu itse, niin ei niistä huolehtineet muutkaan. Kokouksen pöytäkirjassa asioiden tärkeysjärjestys tulee hyvin esille. Ensin keskusteltiin palkka-asioista, vasta sen jälkeen päätettiin perustaa oma osasto.

Ensimmäisenä oli käsiteltävänä varikkojen palkkausasia. Luottamusmies J. Koponen selosti nykyistä palkkatilannetta, varsinkin maaseutuvarikkojen osalta. Kokous täydellisesti yhtyi tamperelaisten varikkotyöläisten ehdotukseen, että VR:n varikkojen maata käsittävä kokous pidettäisiin Helsingissä helmikuun 1-2 päivinä 1948, jossa keskusteltaisiin ja päätettäisiin yhteisistä palkka-asioista. Viilaaja M. Virtasen ehdotus oli, että palkankorotusta vaadittaisiin 5 mk tuntilisä aikaisempaan (80 mk 20 p) tuntiansioon, ja että indeksikorotusta ei sisällytettäisi tähän tuntiansiolisään. Edustajiksi yllä esitettyyn varikkojen kokoukseen valittiin viilaajat J. Koponen ja Malakias Virtanen, sekä vaununkorjausmiehet K. Nordberg ja Sulo Vepsäläinen. Vielä päätettiin, että edellä mainittu 5 mk korotus vaadittaisiin takautuvasti tammikuun 6. päivästä 1948.

Seuraavana keskustelun aiheena oli kysymys varikkotyöläisten ammattiosaston perustamisesta (viittaus edellisen työhuonekunnan kokouksen pöytäkirjassa tammikuun 8. p:nä 1948 3§ asian vireillepanijana ja alustajana toimi viilaaja M. Virtanen). Osaston perustamisesta keskusteltiin vilkkaasti. Kokouksen päätökseksi tuli, että varikkotyöläisten ammattiosasto perustetaan.

Uuden osaston puheenjohtajaksi valittiin yksimieleisesti viilaaja K. Laurinen. Päätettiin valita 6-jäseninen johtokunta ja lisäksi 3 varajäsentä. Ääntenlaskun perusteella tulivat johtokuntaan valituksi seuraavat jäsenet: A. Leskinen, J. Koponen, M. Elomäki, A. Haavisto, S. Sepponen ja M. Virtanen - varajäseniksi R. Hurme, Fanny Kekkonen ja Lyyli Kusk. Kokous katsottiin päättyneeksi.

Vuonna 1948 perustettu osasto 25 on perinyt numeronsa vuosikymmenen alkupuolella Pasilassa toimineelta, mutta toimintansa jo lakkautuneelta osastolta. SRL:n osasto 25 perustettiinkin ensimmäisen kerran veturimiesten ja veturilämmittäjien johdolla 22.8.1940. Osastoon liittyi paljon muissakin ammateissa työskenteleviä kuin veturimiehiä, koska tuolloin veturimiesten ja varikkotyöntekijöiden ammatit olivat höyryvetureista johtuen lähempänä toisiaan. Mikäli varikkotyöläiset eivät olisi ottaneet tämän entisen osaston numeroa, olisi osastomme numero jossain 120:n tietämillä. Niin nopeata oli osastojen määrän kasvu SRL:ssä 1940-luvulla.

Osaston 50- vuotisjuhliin 1998 kirjoitettua historiikkia on saatavilla luottamusmiehiltä.

...tässä nyt ollaan

Osasto 25:n työssä käyvä jäsenistö koostuu pääasiassa VR:n Helsingin varikolla kaluston kunnossapidossa työskentelevistä asentajista, mutta toki muissakin ammateissa työskennellään. Jäseniä osastossa on noin 660 henkilöä, josta työssä  käyviä noin 320.

Osasto on suurin varikko / konepaja osastoista ja toimii aktiivisesti edunvalvontaan liittyvissä asioissa ja Raideammattilaisten hallinnossa, sekä erilaisissa työryhmissä. Merkittävästi panostetaan myös jäsenten vapaa-aikaan ja virkistäytymisen tukemiseen.

Osasto kuuluu vuonna 2010 perustettuun Raideammattilaisten yhteisjärjestöön Rautatieläisten Liiton ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n yhdentyessä, joka kuitenkin tapahtui varsinaisesti vuoden 2012 alusta lukien. Sen jäsenet työskentelevät lähes kaikissa raideliikenteen ammateissa rautateiden, metro- ja raitiotievaunuliikenteen palveluksessa.

Yhteisjärjestön tehtävänä on sen jäsenten ja raideliikenteen tehokas ja laaja-alainen edunvalvonta osana Julkisten ja hyvinvointialojen liittoa. Tavoitteena on vastata toimintaympäristön muutoksiin, vahvistaa raideliikenteen asemaa, parantaa raideammattilaisten työsuhteen ehtoja, työtä, työympäristöä ja heidän yhteiskunnallisia vaikutusmahdollisuuksiaan.